Stadgar

Stadgar för Schack 08

ÄNDAMÅL
§ l.
Schack 08 är en sammanslutning av för schack intresserade personer
stiftad i Norrköping den 8 oktober 1908 under namnet Norrköpings Kon-
toristförenings Schackklubb.
Klubbens mål är, att företrädesvis bland ungdomen främja och utbreda
intresset för schackspelet samt verka för ett gott kamratskap.
Klubben är ansluten till Östergötlands Schackförbund och därmed också
till Sveriges Schackförbund.

MEDLEMSSKAP
§ 2.
Medlem av klubben blir den som registreras enligt gällande föreskrifter.
Hedersmedlem blir den som utses därtill av årsmötet.
Uteslutning av medlem får endast beslutas på årsmöte eller allmänt för-
eningsmöte.

STYRELSE
§ 3.

Klubbens styrelse består av fem ledamöter. Ordföranden utses av årsmötet, och i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Ordförande väljs varje år. Styrelsens övriga ledamöter väljs växelvis med två ledamöter för två år i sänder. Styrelsen är beslutsför om minst två ledamöter jämte ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. I händelse av lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Firmatecknare är ordförande och kassör som tecknar firman var för sig.

§ 4.
Styrelsen äger att utan klubbens hörande för varje särskilt fall bestämma
om klubbens angelägenheter utom i frågor som röra:
a) ändring av stadgarna
b) bestämmande av avgifter
c) val av hedersledamöter
d) uteslutande av medlem

REVISORER
§5.
För granskning av klubbens räkenskaper utses två revisorer och två
revisorssuppleanter av årsmötet för ett år i sänder.

VERKSAMHETSÅRET
§ 6.
Klubbens verksamhetsår omfattar tiden l januari – 31 december.
Räkenskaperna avslutas genom bokslut per den 31 december.
Bokslutet och styrelsens förvaltningsberättelse lämnas till revisorerna
senast 14 dagar före årsmötet.

SAMMANTRÄDEN
§ 7.
Årsmötet äger rum i januari månad eller undantagsvis i februari månad om
tiden annars ej skulle vara tillräcklig för revisionen.
Följande ärenden behandlas:
1. Godkännande, av kallelse till årsmötet.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av mötesfunktionärer.
4. Behandling av verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse.
5. Ansvarsfrihet.
6. Frågor enligt § 4 samt förslag från styrelsen och motioner.
7. Val av styrelse, revisorer och funktionärer.
8. Övriga ärenden, vilka skall vara anmälda till styrelsen senast 8 dagar
före årsmötet.

§ 8.
Allmänt föreningsmöte äger rum när styrelsen finner det påkallat eller när
minst en fjärdedel av medlemmarna gör framställning därom till styrelsen
med angivande av ändamålet.

§ 9.
Årsmöte eller allmänt föreningsmöte utlyses på lämpligt sätt senast
10 dagar i förväg.
Varje medlem, som fyllt 15 år, äger en röst på mötet. Beslut fattas med
enkel röstövervikt utom i fråga om stadgeändring eller upplösning av
klubben, då två tredjedelars majoritet erfordras vid två på varandra följande
sammanträden. I händelse av lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder.
Alla val sker öppet, om ej någon begär sluten omröstning. Val av styrelse
och revisorer skall dock ske med slutna röstsedlar, om det ej kan ske
med acklamation.

AVGIFTER
§ 10.
Medlem erlägger mot kvitto av kassören av årsmötet fastställda avgifter.
Styrelsen äger rätt att medgiva befrielse från avgift om särskilt skäl
föreligger. Medlem som ej erlagt fastställda avgifter under tre på varandra
följande år anses ha utgått ur klubben.

§ 11.
I händelse av klubbens upplösning skall material och andra tillgångar
användas så att det gagnar schackspelet företrädesvis i Norrköpings
kommun.

Dessa stadgar är gällande efter att enhälligt ha antagits vid klubbens
årsmöte den 17 september 1985 och allmänt föreningsmöte den
l oktober 1985.